SSK Smittskyddsprogram

SSK:s smittskyddsprogram gäller vid införsel av kläckägg och levande fjäderfä till Sverige från andra EU- länder eller ett av EU godkänt tredjeland.

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Det innebar omfattande förändringar för svenska djurägare och konsumenter, med stora möjligheter men också risker.
Inom EU finns ingen gränskontroll eller karantän. Handel med kläckägg, dagsgamla kycklingar och övrigt fjäderfä sker i stället utifrån gemensamma EU bestämmelser om sjukdomsfrihet. Bestämmelserna omfattar inte alla de smittämnen och sjukdomar som svenska fjäderfän är fria från.

I samband med att EU:s nya djurhälsolag, AHL, trädde i kraft den 21 april 2021, meddelade Jordbruksverket att krav på karantän vid införsel stryks i den svenska föreskriften. När svenska myndigheters kontroll minskar, är det branschens ansvar att bygga upp en egen kontroll som komplement till myndigheternas och EU:s lagstiftning. Myndigheternas bestämmelser och regelverk, liksom EU:s lagstiftning, är i alla lägen överordnade den av fjäderfäorganisationerna utarbetade SSK:s smittskyddskontroll och dess anvisningar.

God djurhälsa är grunden för en sund djurhållning och en hög livsmedelskvalitet. Friska djur innebär mindre behov av medicinering och följaktligen färre problem med restsubstanser och resistensutveckling.

Spridning eller utbrott av sjukdomar innebär, förutom lidande för djuren och betydande kostnader för såväl samhället som djurägarna, även en risk för spridning av resistenta bakterier.
Medicinska preparat som antibiotika blir allt olämpligare, inte minst därför att man kan befara uppkomst av resistenta bakteriestammar. Vidare skulle ett ökat behov av medicinering avsevärt sänka betyget för den ”svenska modellen”, vilken hittills haft namn om sig att vara djur- och miljövänlig med friska djur och säkra livsmedel.
En av Sveriges stora fördelar är just den allmänt kända friheten från smittsamma sjukdomar och mycket låg antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens.
Varje införseltillfälle innebär en potentiell risk för introduktion av smitta som kan bli kostsam för fjäderfänäringarna och Sverige som land.

Introduktion av smitta i samband med införsel av kläckägg och levande djur kan medföra beslut om avlivning – inte enbart av den aktuella besättningen utan också av besättningar i närheten eller besättningar som varit i kontakt med de införda djuren.

SSK smittskyddsprogram ställer krav på smittskydd, utformning och skötsel av isoleringsstall samt provtagning innan isoleringen kan hävas. En av SSK utsedd veterinär ska godkänna isoleringsstallet, ansvara för smittskyddsarbetet samt besiktiga djuren vid införsel och innan isoleringen kan hävas. Isoleringen kan hävas tidigast 7-8 veckor efter insättning.

Provtagningen omfattar dels salmonellaprovtagning, dels 60 blodprov på övriga smittämnen.

Läs mer om gällande lagstiftning

 

Till SSK Smittskyddsprogram