Lagstiftning

Aktuell lagstiftning vid införsel av fjäderfän 

Information från Jordbruksverket uppdaterad den 3 juni 2021

AHL som är EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft den 21 april 2021, en del av den nya lagstiftningen gäller från den 21 april medan vissa delar berörs av övergångsregler.  

När det gäller handel med fjäderfän och kläckägg mellan länder har vi samlat övergripande information om gällande regler och lagstiftning som du behöver ta hänsyn till här.

Som fjäderfän räknas: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, kött- eller äggproduktion eller för utsättning.

Kläckägg: är befruktade ägg avsedda för kläckning.

Det är viktigt att du också läser författningarna för att få med alla detaljer. Du behöver också läsa aktuell information på Jordbruksverkets hemsida, se hänvisning längre ner på denna sida.

Det är olika bestämmelser beroende på om du ska handla med EU-länder eller med länder utanför EU.

  • Inför införsel av kommersiellt fjäderfä ska Jordbruksverket alltid kontaktas för registrering
  • Kontakta föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä för information om krav på isolering och provtagning

Ny lagstiftning och nya regler för handel med fjäderfän och kläckägg mellan länder 

Den 21 april 2021 började nya regler att gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat:

  • För att få handla med fjäderfän och kläckägg mellan länder måste fjäderfäna och kläckäggen komma från en godkänd anläggning i utförsellandet. 
  • Du ska vara registrerad för införsel minst 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfället. Tidigare gällde 7 dagar. 
  • Du som transporterar fjäderfän mellan länder ska registrera dig som transportör senast den 1 oktober. 
  • SSK:s Smittskyddsprogram gäller i Sverige och omfattar isolering och provtagning efter införseln. Regelverket ersätter karantänskravet som fanns tidigare.

I oktober 2021 kommer fler nya regler om vilka villkor som olika kategorier av fjäderfän måste uppfylla för att de ska kunna få ett djurhälsointyg. Anledningen är att EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av de nya reglerna. Jordbruksverket kommer att uppdatera informationen på webbplatsen innan dess.  

Djurägarens ansvar 

Det är du som djurägare som ansvarar för att inte ta in en smittsam sjukdom för fjäderfä till Sverige. Både köparen och säljaren ansvarar för att skaffa relevant information och dokumentation.

Du som djurägare eller annan part i handel ansvarar för att känna till vilka krav och provtagningar som gäller vid handel med djuren. I Sverige har fjäderfäbranscherna genom Föreningen för smittskyddskontroll, SSK, utarbetat ett Smittskyddsprogram som omfattar isolering och provtagning i samband med införsel.

Tänk på att risken att ta in smittsam sjukdom minskar om du tar kläckägg i stället för levande djur. 

1. Införsel av fjäderfän och kläckägg från EU-länder samt Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz 

För att du ska få ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige från andra länder måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket senast 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfället. Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. 

Godkänd anläggning

För att du ska få ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige måste de komma från en godkänd anläggning.

Hälsointyg

Vid införsel av fjäderfän och kläckägg ska det finnas ett hälsointyg som visar att de är friska. Det ska finnas i EU:s gemensamma databas för handel, TRACES. Djurägaren i avsändarlandet ska i god tid ta kontakt med en officiell veterinär som ska utfärda hälsointyget. På det sättet registreras och kontrolleras förflyttningen. Hälsointyget som undertecknas av veterinären visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som gäller. Intyget gäller i 10 dagar från och med den dagen då det skrivs.

Obs! Det är en övergångsperiod för hälsointyg för förflyttning inom EU fram till mitten av oktober 2021.

Det innebär att de nuvarande hälsointygen som krävs vid förflyttning att finnas kvar. Det innebär att man bara måste uppfylla de krav som redan nu ställs i intygen under den perioden.

Anmäl införseln till tullen

Djuren får bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

2. Införsel av fjäderfän och kläckägg från länder utanför EU

Det är bara tillåtet att ta in fjäderfän och kläckägg från vissa länder utanför EU. Mejla till Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet, forflyttning.sparning@jordbruksverket.se för att få besked om vilka länder som det är tillåtet att ta in fjäderfän och kläckägg ifrån och för att få veta mer om vilka krav som gäller för just din kategori av fjäderfä.

Krav på registrering

För att du ska få ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige från länder utanför EU måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i Jordbruksverkets e-tjänst minst 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfället. Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. 

Gränskontroll

När du ska ta in djur och kläckägg till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, ska importen ske via en godkänd gränskontrollstation. Anmäl importen senast en arbetsdag i förväg till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU-land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontrollstation där sändningen kommer in i EU. När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Hälsointyg

När fjäderfän och kläckägg importeras till Sverige måste det finnas ett hälsointyg som är utfärdat av officiell veterinär i det land de kommer ifrån. Hälsointyget ska visa att djuren och äggen är godkända enligt de hälsokrav som gäller i Sverige.

Det kan bli förbud mot att ta in fjäderfän och kläckägg till EU

Vid utbrott av allvarlig smitta eller om det finns risk för att förbjudna ämnen följer med från ett land utanför EU kan EU fatta beslut om skyddsbeslut. Det innebär att det i så fall blir förbjudet att ta in fjäderfän och kläckägg till EU.

3. Detta gäller för andra fåglar än kommersiella fjäderfän

Införsel av fåglar till hobbyverksamhet

Det finns särskilda regler för när du ska ta in färre än 20 höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, änder, fasaner och rapphöns från ett EU-land till din hobbyverksamhet. Reglerna gäller också när du för in från Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz. Kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet på e-postadress: forflyttning.sparning@jordbruksverket.se.

Införsel och import av duvor 

Det finns särskilda regler för när du ska föra in brevduvor och andra typer av duvor till Sverige. Det gäller både duvor från EU och från länder utanför EU. Det är bara vissa länder utanför EU som du kan föra in duvor från. Kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet om du vill veta vilka länder som är godkända just nu. Forflyttning.sparning@jordbruksverket.se

Aktuell lagstiftning

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Författningar

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa Grundföreskriftnr: 2021:13

EU:s förordning nr 2016/429 om överförbara djursjukdomar m.m.

EU:s förordning nr 2019/2035 om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier

EU:s förordning nr 2020/688 om djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom EU

EU:s förordning 2020/692 om införsel till EU och förflyttning och hantering efter införsel av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung